Kriterijumi

Na osnovu preciznih kriterijuma, žiri će oceniti sve prispele nominacije. Preporučijemo da pratite kriterijume za kategoriju u kojoj nominujete kandidata prilikom sastavljanja obrazloženja i izvora verifikacije nominacije.

Kategorija 1: Nagrada za lokalnu samoupravu za ukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici
Kriterijum Bodova Kriterijum za specijalno priznanje Bodova
Razvijen lokalni institucionalni okvir za omladinsku politiku max. 30 Razvijen institucionalni okvir za unapređivanje položaja ranjivih grupa mladih u lokalnoj zajednici max. 6
Formirana KzM 4
Angažovan koordinator (u svojstvu volontera/ po ugovoru o delu/ u stalnom radnom odnosu) 4 Koordinator je pripadnik ranjive grupe mladih npr. OSI, manjinska nacionalna grupa… 1
Otvoren omladinski klub, broj korisnika kluba 4 Klub organizuje programe za ranjive grupe mladih, ima veliki broj mladih korisnika iz ranjivih grupa mladih 1
Formiran Savet za mlade 4 Najmanje jedna osoba je predstavnik ranjive grupe mladih, najmanje jedna osoba je zadužena za unapređenje položaja ranjivih grupa mladih 1
Usvojen LAP 4 Deo LAP targetira položaj ranjivih grupa mladih, sadrži konkretne ciljeve, programe, aktivnosti… 1
Utvrđena budžetska sredstva za finansiranje KzM, kluba, sprovođenje LAP 5 Utvrđena budžetska sredstva za finansiranje konkretnih programa i ativnosti na unapređenju položaja ranjivih grupa mladih 1
Utvrđena budžetska sredstva za finansiranje projekata omladinskih organizacija 5 Utvrđena sredstva za finansiranje projekata organizacija i neformalnih grupa ranjivih grupa mladih 1
Razvijeni mehanizmi za aktivno uključivanje mladih u društveni život max. 40 Razvijeni mehanizmi za aktivno uključivanje mladih iz ranjivih grupa u društveni život max. 8
Postoje programi za uključivanje mladih koje sprovodi KzM ili drugi organ lokalne samouprave 5 Programi za uključivanje ranjivih grupa mladih 1
Mladi su uključeni u planiranje razvoja (KzM je uključena u komisiju za starteško planiranje ekonomskog i održivog razvoja) 5
Broj finansiranih omladinskih projekata 5 Broj finansiranih projekata/inicijativa ranjivih grupa mladih 1
Broj na drugi način podržanih omladinskih projekata/ inicijativa 5 Broj na drugi način podržanih projekata/ inicijativa ranjivih grupa mladih 1
Broj institucionalnih procesa u koje su direktno uključivani mladi i kvalitet uključivanja 5 broj institucionalnih procesa u koje su direktno uključivani ranjivi mladi i kvalitet uključivanja 1
Lokalne samouprave uključuju organizacije mladih i KzM u javnu raspravu o budžetu 5
Broj projekata ekonomskog razvoja koji za cilj imaju poboljšanje ekonomskog položaja mladih 5 Broj projekata ekonomskog razvoja koji za cilj imaju poboljšanje ekonomskog položaja ranjivih grupa mladih 2
Lokalne samouprave organizuju dodatne obuke za mlade (pokretanje sopstvenog biznisa, praksa u lokalnim kompanijama ili javnoj upravi, itd) 5 Lokalne samouprave organizuju dodatne obuke za ranjive grupe mladih (pokretanje sopstvenog biznisa, praksa u lokalnim kompanijama ili javnoj upravi, itd) 2
Razvijeni mehanizmi za informisanje mladih max. 8 Razvijeni mehanizmi za informisanje mladih koji obuhvata i ranjive grupe mladih max. 2
Broj i kvalitet mehanizama za informisanje mladih 4 Mehanizmi za informisanje ranjivih grupa mladih 1
Broj mladih koji su obuhvaćeni mehanizmima 4 Broj ranjivih mladih obuhvaćenih mehanizmima 1
Inovativnost u pristupu mladima max. 4 Inovativnost u pristupu ranjivim grupama mladih max. 2
Ukupno max. 82 Ukupno max. 18
Kategorija 2: Nagrada za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor mladima u lokalnoj zajednici
Kriterijum Bodova Kriterijum za specijalno priznanje Bodova
Postoji sistematska praksa dodeljivanja/ ustupanja na korišćenje prostora mladima i njihovim projektima, inicijativama max. 6 Sistemska praksa dodeljivanja/ ustupanja prostora za potrebe ranjivih grupa mladih max. 4
Razvijene procedure za dodelu javnih prostora max. 12
Postoji procedura za dodelu prostora koja je vidljiva i dostupna 6
Postoji konkurs za dodelu prostora koji je vidljiv i dostupan 6
Inovativnost u dostupnosti i dodeljivanju prostora mladima max. 6 Inovativnost u dostupnosti prostora ranjivim grupama mladih max. 4
Dodeljeni/ustupljeni na korišćenje prostori omladinskim grupama i inicijativama max. 14 Dodeljeni/ustupljeni prostori ranjivim grupama mladih i njihovim projektima i inicijativama max. 4
Broj dodeljenih/ustupljanih na korišćenje prostora 7
Kvalitet uslova za korišćenje dodeljenog prostora 7
Ukupno max. 38 Ukupno max. 12
Kategorija 3: Nagrada za lokalnu omladinsku organizaciju, neformalnu grupu ili inicijativu za doprinos unapređenju saradnje između lokalne samouprave i mladih
Kriterijum Bodova Kriterijum za specijalno priznanje Bodova
Naročit značaj/efekat postignuća omladinske grupe/organizacije/inicijative/projekta unapređenju saradnje između mladih i lokalne samouprave max. 38 Naročit značaj/efekat postignuća omladinske grupe/organizacije/inicijative/projekta unapređenju saradnje između mladih iz ranjivih kategorija i lokalne samouprave max. 12
Relevantnost projekta / inicijative za mlade i lokalnu zajednicu 5 Relevantnost projekta / inicijative za ranjive grupe mladih i lokalnu zajednicu 2
Broj uključenih mladih 6 Broj uključenih mladihiz ranjivih kategorija 2
Broj indirektnih korisnika 5 Broj indirektnih korisnikaiz ranjivih kategorija mladih 2
Broj medija koji je preneo informaciju o projektu / inicijativi 5
Uticaj na unapređenje položaja mladih u lokalnoj zajednici 6 Uticaj na unapređenje položaja ranjivih kategorija mladih u lokalnoj zajednici 3
Uticaj na unapređenje saradnje između lokalne zajednice i mladih 6 Uticaj na unapređenje saradnje između lokalne zajednice i ranjivih kategorija mladih 3
Inovativnost u pristupu 3
Ukupno max. 38 Ukupno max. 12

Ostavljanje komentara je onemogućeno.